Forretningsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR HILFR.DK

Følgende fastsætter de generelle forretningsbetingelser (”Vilkårene”), der gælder i aftaleforholdet (”Aftalen”) mellem Hilfr ApS og dig som bruger af www.Hilfr.dk (”Hilfr.dk”). Hilfr.dk er en peer-to-peer platform, der forbinder individer med hinanden med henblik på at få udført rengøring.  Individer, der udfører rengøring via Hilfr, er herefter benævnt ”Hilfr”, mens modtageren af rengøringstjenesten herefter er benævnt ”kunden” (Hilfrs og kunder benævnes sammen som ”brugere”). Hilfr Aps er under ingen omstændigheder en arbejdsgiver og fralægger sig derfor alle de ansvar at være arbejdsgiver må medbringe. Hilfr Aps stiller en platform til rådighed ’Hilfr.dk’, hvor brugere direkte opretter en bruger og derefter internt aftaler services med andre brugere

Intro

Ved brug af Hilfr.dk, herunder dets tjenester og værktøjer, accepterer du de til enhver tid gældende Vilkår og de generelle principper, der gælder for anvendelsen af hjemmesider mv. ejet af vores datterselskaber og partnere. Aftalen træder i kraft i forbindelse med brugerens oprettelse af en brugerkonto på Hilfr. Aftalen kan løbende ændres i det omfang, det fremgår af Vilkår.

Services

Hilfr.dk stiller en online platform til rådighed for at facilitere kontakten mellem personer, der udfører og efterspørger rengøring.

Vilkårenes omfang

Inden du benytter dig af Hilfr.dk, skal du gennemgå og godkende Vilkårene. Du skal ligeledes åbne og gennemgå eventuelle dokumenter, der linkes til i Vilkårene eller andet sted forbindelse med oprettelsen af en brugerkonto, da du ved din ibrugtagning af Hilfr.dk bekræfter og accepterer de gældende forretningsbetingelser og øvrige betingelser, der finder anvendelse i relation til Hilfr.

Betaling ved træk på dit kortnummer

Hilfr ApS samarbejder med betalingssystemet Stripe, der garanterer en sikker håndtering af dine penge. Det aftalte beløb trækkes fra din konto, når du og/eller en Hilfr har godkendt et udbudt rengøringstilbud. Så snart kunden har bekræftet, at rengøringen lever op til forventningerne, modtager Stripe en notifikation og pengene sættes i kø til udbetaling. Stripe udbetaler penge til Hilfrs hver 7. dag. Hvis en rengøring ikke lever op til kundens forventninger kan vedkommende oprette en ’dispute’, hvilket refereres til som en tvist. Hvis kunde og Hilfr ikke internt kan afklare tvisten kan kunde eller Hilfr tage kontakt til Hilfrs support, som derved kan beslutte hvordan tvisten skal afklares. Support kan vælge at tage kundes eller Hilfrs side af tvisten på baggrund af processens forløb og beløbet vil tilfalde enten kunde eller Hilfr.

Betalingskort og transaktioner

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa og de fleste andre udenlandske kreditkort på Hilfr.dk.

Når du betaler med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard og Visa reserverer vi beløbet på dit kort, når du gennemfører en bestilling med kortet. Beløbet trækkes først fra din konto, den dag servicen bliver udført og godkendt af dig som kunden.

Hilfrs og kunder indgår aftale om de udbudte tjenesteydelser direkte med hinanden. Hilfr ApS får på intet tidspunkt adgang til dine personlige bankoplysninger.

Kvittering ved hævning

Når der hæves penge på dit kort vil du straks kunne se dette på din bankkonto.

Hvis du får nyt betalingskort

Hvis du får nyt betalingskort, skal du registrere det på din brugerkonto, som du finder under dit kontrolpanel.

Afbestilling

En kunde kan altid vælge at afbestille en aftalt rengøring. Som Hilfr kan man vælge at tillade afbestilling henholdsvis 12, 24 eller 36 timer før tidspunktet for en aftalt rengøring. Afbestilling efter udløbet af en fastsat afbestillingsfrist kan gøres betinget af betaling af et afbestillingsgebyr. En Hilfr kan vælge at frafalde et krav på afbestillingsgebyr, eksempelvis hvis der aftales et nyt tidspunkt for rengøringen.

Forsikring

Tryg Forsikring har i samarbejde med Hilfr sammensat en forsikringsløsning, der sikrer økonomisk tryghed, til både brugeren der bestiller en rengøringsopgave og til Hilfr, der udfører rengøringsopgaven. Der er tale om en ulykkesforsikring, der dækker personskade for Hilfr, samt en tings- og bygningsforsikring, der dækker hærværk- og uheldsskader hos brugeren.   

I tilfælde af en skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du finder betingelserne og faktabladet her [link] 

Forsikringen er obligatorisk og afregnes som en del af servicegebyret til Hilfr samtidig med betalingen af den aftalte og accepterede rengøringsbooking.

Persondatapolitik

For at du kan anvende Hilfr.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere de udbudte services til dig via Hilfr.dk. Personoplysningerne registreres hos Hilfr ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen og de ansatte hos Hilfr ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Hilfr.dk er Hilfr ApS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Hilfr ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hilfr ApS via e-mail [email protected].

Beskyttelse af privatsfæren

Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, uden at du har givet samtykke til dette. Vi bruger dine oplysninger, udelukkende som beskrevet i sektionen ’ Persondatapolitik’.

Vi betragter beskyttelsen af vore brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os.

Ændring i Vilkårene

Hilfr.dk forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Vilkårene. På Hilfr.dk finder du altid den nyeste version af Vilkårene. Ændringer til Vilkårene offentliggøres på Hilfr.dk. Den ændrede version af Vilkårene træder i kraft på datoen, som er angivet på hjemmesiden. Din fortsatte brug af Hilfr.dk udgør din godkendelse og accept af de nye forretningsbetingelser.

Betaling

For alle køb og betalinger, gebyrer eller udgifter forbundet med en service, vil Hilfr.dk debitere dit dankort eller kreditkort i henhold til aftalt beløb mellem en Hilfr og kunden. Ved brug af Hilfr.dk gives bemyndigelse til at Hilfr.dk kan debitere dit betalingskort for sådanne beløb. Ingen refusion eller kreditter vil blive ydet, når Hilfr.dk services er blevet booket på en kundes betalingskort medmindre Hilfr.dk efter eget skøn retfærdiggør restitutioner eller kreditter til formildende omstændigheder.

Hos Hilfr.dk vil vi bestræbe os på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger, dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Du accepterer med disse Forretningsbetingelser at holde Hilfr.dk skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf. Hilfr.dk vil bruge tredjeparts-tjenester til at behandle kreditkortoplysninger. For yderligere oplysninger om denne tjeneste, skal du kontakte [email protected] og anmode om oplysninger om Hilfr.dk s kreditkort og betalingsudbydere.

Misbrug

Hilfr ApS ønsker at sikre en korrekt funktion af vore hjemmesider og udbudte tjenesteydelser samt at give brugerne tryghed ved brugen heraf. Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller overtrædelse af vore politikker, bedes du tage kontakt til os på [email protected]

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vor tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vore sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vore sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller ånden bag vore politikker.

Derudover forbeholder vi os retten til at opsige ubekræftede brugerkonti eller konti, som har været inaktive inden for en vis tidsperiode, samt retten til at forandre eller indstille Hilfr.dk, herunder tjenester og værktøjer.

Reklamation

Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med de på Hilfr.dk købte services kan du henvende dig til [email protected]. Du skal give Hilfr.dk meddelelse og fotodokumentation herom inden for 24 timer efter servicen er blevet leveret i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Som Hilfr er man ansvarlig for, at den bestilte opgave udføres tilfredsstillende. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, og lykkedes det ikke Hilfr og kunde at finde en tilfredsstillende løsning, vil Hilfr ApS sørge for at situationen bliver løst. Hilfr ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for Hilfr’ens eventuelle misligholdelse af sine forpligtelser over for kunden.

En Hilfr og kunde er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Hilfr ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de i disse Vilkår fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser. Hilfr ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, som kunden, Hilfr’en eller en tredjemand måtte lide i forbindelse med anvendelsen af Hilfr.dk, herunder i tilfælde af manglende adgang til Hilfr.dk som følge af it-problemer eller gennemførelse af opdateringer mv. Indirekte tab og følgeskader omfatter bl.a. tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill og tab af data.

Hilfr ApS’ samlede ansvar i enhver tvist er endvidere beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til samlet 50.000 kr.

Alle individer oprettet som Hilfrs på Hilfr.dk har garanteret Hilfr ApS, at de har ren straffeattest.

Skat

Det er en afgørende betingelse for brugen af Hilfr.dk, at man svarer den skat man er forpligtet til, som Hilfr. Du kan læse mere om reglerne for skattebetaling via dette link: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234739.

Ved overtrædelse af de skattemæssige regler kan Hilfr ApS ensidigt beslutte at lukke en brugerkonto og forbyde enhver fremtidig anvendelse af hilfr.dk. Hilfr ApS er ikke ansvarlig for Hilfrs og kundes betaling af skat, anvendelse af skattemæssige fradrag mv.

Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i Vilkårene skulle vise sig at være ugyldig eller i øvrigt ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse i Vilkårene, mens de resterende bestemmelser fortsat finder anvendelse.

Lovvalg og værneting

Aftalen, herunder disse Vilkår, er undergivet dansk ret. Alle transaktioner mellem Hilfr ApS og dets brugere, herunder brugen af Hilfr.dk, betragtes som udført i Danmark. Alle kontrakter indgås på dansk. Enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole.

Når du registrerer dig på Hilfr.dk godkender du også at Hilfr videresender oplysninger til de relevante danske skattemyndigheder. Du er jf. gældende dansk lov påkrævet at indberette dine skattepligtige indtægter. De danske myndigheder kan kontrollere at denne indberetning er foregået rettidigt. Hilfr Aps fralægger sig et hvert ansvar for manglende skatteindbetaling og samarbejder med SKAT for at tilsikre retmæssig skattebetaling fra Hilfrs.

Skift sprog